ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP (VER 2020:1)

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan kunden (”Kunden”) och Period Pack Sweden AB org nr 559200-1084 (”Period Pack”) gäller följande allmänna villkor.

Med ”Kunden” avses den juridiska eller fysiska person som beställt Period Packs produkter. Kunden och Period Pack anges i det följande som (”Parterna”) eller var för sig (”Part”).

 1. Period Packs tjänster och produkter
 2. 1.  Period Pack säljer dispensrar för tamponger (”Produkten”).
 3. 2.  Beställning av Produkten sker via beställningsformulär på hemsidan eller via skriftligt beställningsformulär. Vid beställning av Produkten skickas en beställningsbekräftelse ut till Kunden. Beställningen är bindande så snart beställningsbekräftelsen avsänts.
 4. Leverans

Leverans sker DDP – Delivered duty paid (Incoterms 2020), vilket innebär att Period Pack står risken och bär samtliga kostnader till dess att godset levererats till den av Säljaren anvisade leveransadressen.

 1. Pris och betalning
 2. 1.  Betalning ska ske senast femton (15) dagar efter utställande av faktura. Faktura kan

skickas via e-post eller som pappersfaktura i brevlådan.

 1. 2.  Vid försenad betalning har Period Pack rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
 2. Montering
 3. 1.  Kund ansvarar för montering och nedmontering av Produkten.
 4. 2.  Period Pack erbjuder montering av Produkten för en tillkommande kostnad.
 5. 3.  Montering och nedmontering sker enligt medföljande bruksanvisning. Om Produkten ska monteras upp på kakelbeklädd vägg ska montering och nedmontering ske av en auktoriserad montör. Period Pack ansvarar inte för skador som kan uppstå på vägg, eller annan monteringsyta, vid montering och nedmontering.
 6. 4.  Kunden åtar sig att sätta upp Produkten på ett sätt så att Produkten inte skadas eller förstörs vid montering eller nedmontering.
 7. Garanti

Vid köp av Produkten lämnar Period Pack en garanti på 1 år.

 1. Användning

Period Pack tar inte ansvar för skador eller sjukdomar som orsakats av felaktig användning av Produkten. Period Pack kan inte garantera dispenserns fulla funktion om inte de av Period Pack anvisade tampongerna används.

 1. Reklamation och preskription

Kunden ska skriftligen reklamera Period Packs kontraktsbrott senast 30 dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller borde upptäckts. Sker inte skriftlig reklamation i rätt tid förlorar Kunden rätten att åberopa kontraktsbrottet. Reklamerar Kunden inte inom två år från det att det att denne har tagit emot varan, förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

 1. Force majeure

Period Pack är inte ersättningsskyldig eller ansvarig på annat sätt om avtalad prestation hindrats av en omständighet utanför Period Packs kontroll och som Period Pack inte skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars följder Period Pack inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

 1. Ansvar
 2. 1.  Period Pack ansvarar inte för indirekta skador, såsom exempelvis utebliven vinst, produktionsbortfall, leveransförsening eller annan ekonomisk följdförlust.
 3. 2.  Period Packs skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om kontraktsbrottet inte orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet, begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
 4. 3.  Period Pack ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats av Period Pack genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Skadeståndsbeloppet är begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
 5. 4.  Period Pack ansvarar inte för sakskador eller personskador som orsakats av felaktig användning av Produkten och dess tillbehör.
 6. Behandling av personuppgifter

Period Pack behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Period Packs integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa allmänna villkor och återfinns på hemsidan http://www.periodpack.se.

 1. Tvist
 2. 1.  Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Period Pack och Kunden.
 3. 2.  Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan Period Pack och Kunden ska avgöras av svensk allmän domstol.

Allmänna villkor för uthyrning av dispensrar (ver 2020:1)

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan hyrestagaren (”Hyrestagaren”) och Period Pack Sweden AB org nr 559200-1084 (”Period Pack”) gäller följande allmänna villkor.

Med ”Hyrestagaren” avses den juridiska eller fysiska person som beställt Period Packs tjänster. Hyrestagaren och Period Pack anges i det följande som (”Parterna”) eller var för sig (”Part”).

 1. Period Packs tjänster och produkter
 2. Period Pack hyr ut dispensrar för tamponger (”Hyresobjektet”) med påfyllning enligt ett av kunden utvalt abonnemangspaket (”Abonnemanget”). Abonnemanget innebär att Period Pack levererar tamponger till Hyrestagaren enligt utvalt abonnemangspaket.
 3. Beställning av tjänsten sker via beställningsformulär på hemsidan eller via skriftligt beställningsformulär. Vid beställning av tjänsten skickas en beställningsbekräftelse ut till Hyrestagaren. Beställningen är bindande så snart beställningsbekräftelsen avsänts.
 4. Leverans

Leverans sker DDP – Delivered duty paid (Incoterms 2020), vilket innebär att Period Pack står risken och bär samtliga kostnader till dess att godset levererats till den av Säljaren anvisade leveransadressen.

 1. Pris och betalning
 2. 1.  Betalning ska ske senast femton (15) dagar efter utställande av faktura. Faktura kan

skickas via e-post eller som pappersfaktura i brevlådan.

 1. 2.  Abonnemanget betalas kvartalsvis.
 2. 3.  Vid försenad betalning har Period Pack rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
 3. Montering av Hyresobjektet
 4. 1.  Hyrestagaren ansvarar för montering och nedmontering av Hyresobjektet.
 5. 2.  Period Pack erbjuder montering av Hyresobjektet för en tillkommande kostnad.
 6. 3.  Montering och nedmontering sker enligt medföljande bruksanvisning. Om Hyresobjektet ska monteras upp på kakelbeklädd vägg ska montering och nedmontering ske av en auktoriserad montör. Period Pack ansvarar inte för skador som kan uppstå på vägg, eller annan monteringsyta, vid montering och nedmontering.
 7. 4.  Hyrestagaren åtar sig att sätta upp Hyresobjektet på ett sätt så att Hyresobjektet inte skadas eller förstörs vid montering eller nedmontering.
 8. Garanti

Om Hyresobjektet skadas under abonnemangsperioden byter Period Pack ut denna utan extra kostnad. Det trasiga Hyresobjektet ska returneras till Period Pack inom (15) femton dagar från att Hyrestagaren fick kännedom om det trasiga Hyresobjektet. Period Pack åtar sig att kostnadsfritt byta ut en (1) trasig dispenser per år.

 1. Hyresobjektets skötsel, användande m.m.

6.1. Under hyresperioden ska Hyrestagaren väl vårda Hyresobjektet så att dess skick inte försämras mer än vad som följer av normalt slitage.

 1. 2.  Period Pack tar inte ansvar för skador eller sjukdomar som orsakats av felaktig användning av Hyresobjektet. Period Pack kan inte garantera dispenserns fulla funktion om inte Period Packs tamponger används.
 2. 3.  Uthyraren ansvarar för att hålla Hyresobjektet försäkrat under hela Hyresperioden, försäkringen ska även omfatta uthyrning.
 3. Reklamation och preskription

Hyrestagaren ska skriftligen reklamera Period Packs kontraktsbrott senast 30 dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller borde upptäckts. Sker inte skriftlig reklamation i rätt tid förlorar Hyrestagaren rätten att åberopa kontraktsbrottet. Hyrestagarens rätt att åberopa fel i Hyresobjektet upphör den dag avtalet upphör.

 1. Force majeure

Period Pack är inte ersättningsskyldiga eller ansvariga på annat sätt om avtalad prestation hindrats av en omständighet utanför Period Packs kontroll och som Period Pack inte skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars följder Period Pack inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

 1. Äganderätt
 2. 1.  Hyresobjektet förblir Period Packs egendom under hela abonnemangstiden. Hyrestagaren förvärvar inte på grund av avtalsförhållandet någon äganderätt till Hyresobjektet.
 3. 2.  Hyrestagaren får inte själv eller genom annan pantsätta, sälja, upplåta rättigheter i, eller på annat sätt avhända sig dispensern eller ändra, försöka ändra, eller förstöra detsamma. Hyrestagaren får inte heller montera bort märke, skylt eller annan markering på dispensern.
 4. Ansvar
 5. 1.  Period Pack ansvarar inte för indirekta skador, såsom exempelvis utebliven vinst, produktionsbortfall, leveransförsening eller annan ekonomisk följdförlust.
 6. 2.  Period Packs skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om kontraktsbrottet inte orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet, begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
 7. 3.  Period Pack ansvarar endast för skador på Hyrestagaren egendom som orsakats av Period Pack genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Skadeståndsbeloppet är begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
 8. 4.  Period Pack ansvarar inte för sakskador eller personskador som orsakats av felaktig användning av Produkten och dess tillbehör.
 9. Avtalstid, förlängning och uppsägning av Abonnemanget
 10. 1.  Abonnemanget löper från det att Hyresobjektet levererats till Hyrestagaren till och med det datum som infaller sex (6) månader efter den faktiska leveransdagen. Abonnemanget ska sägas upp skriftligen, sker ej skriftlig uppsägning senast en månad före abonnemangstidens slut förlängs Abonnemanget automatiskt tre (3) månader, varje gång på oförändrade villkor.
 11. 2.  Hyrestagaren kan närsomhelst uppgradera eller nedgradera Abonnemanget. En sådan begäran sker skriftligen till Period Pack.
 12. 3.  Vid Abonnemangets upphörande ska Hyrestagaren återlämna Hyresobjektet senast fjorton (14) dagar efter avtalets upphörande. Om Hyrestagaren inte återlämnar Hyresobjektet inom denna tidsperiod kommer Period Pack att fakturera Hyrestagaren motsvarande vad det skulle kosta Hyrestagaren att köpa det antal dispensrar som förhyrts.
 13. Förtida upphörande

Period Pack har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande

 1. a)  Om Hyrestagaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och ej vidtar full rättelse inom fem (5) dagar efter skriftligt påpekande från Period Pack.
 2. b)  Om Hyrestagaren försätts i konkurs eller i annat fall kan antas ha kommit på obestånd.
 1. Behandling av personuppgifter

Period Pack behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Period Packs integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa allmänna villkor och återfinns på hemsidan http://www.periodpack.se.

 1. Tvist
 2. 1.  Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Period Pack och Hyrestagaren.
 3. 2.  Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan Period Pack och Hyrestagaren ska avgöras av svensk allmän domstol.
Varukorg
Translate »