INTEGRITETSPOLICY PERIOD PACK SWEDEN AB

INTEGRITETSPOLICY PERIOD PACK SWEDEN AB

Period Pack Sweden AB (”Period Pack”) värnar om din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Period Pack samlar in och använder dina personuppgifter samt för vilket ändamål. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned.

 1. Vilken typ av personuppgifter vi behandlar
  Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss samt hur du använder våra tjänster, information om din ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar.
 2. Hur vi samlar in personuppgifter
  Vi samlar in och behandlar uppgifter
 • Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex beställer våra tjänster eller produkter eller kontaktar kundservice
 • Som skapas när du beställer någon av våra tjänster eller produkter, t ex när du surfar på periodpack.se
 • Som vi hämtar från andra källor, t ex register som används för kreditbedömningar, och från samarbetspartners (t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk)
 1. Registrering av IP-adresser
  Vid besök på Period Packs hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.
 2. Så här använder vi personuppgifter
  För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Period Pack ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att leverera tjänster
Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss. Vi behandlar också data för att kunna ta betalt för de tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal.

För att kommunicera med dig om tjänsterna
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, beställer våra tjänster eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Vi kan också komma att spara mailkonversationer när du kontaktar oss. Detta gör vi i syfte att utbilda vår personal. Vi behandlar också data för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.

För att utveckla nya tjänster
Vi analyserar kunduppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster och för att optimera våra tjänster, för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över tex beställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse.

Behandling för marknadsföringsändamål
Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på ditt samtycke. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller som längst ett år efter kundförhållandet upphört.

 1. Vem vi delar med oss av personuppgifter till
  Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte använda personuppgifter för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut personuppgifter.

 1. Hur länge vi sparar personuppgifter
  Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss men inte längre än ett år efter kundförhållandet har upphört. I vissa fall kan personuppgifterna lagras under längre tid när det krävs för att uppfylla de skyldigheter vi har enligt lag.

 1. Dina rättigheter
  Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har samlat in och hur vi använder dem. Om några av de uppgifter vi behandlar skulle vara felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar personuppgifterna, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller rätt att komplettera med ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. Under vissa förutsättningar har du även rätt att i vissa fall få personuppgifter som vi behandlar raderade eller begränsade. Med begränsning menas att dina personuppgifter markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Du har även rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du gett oss samtycke för viss behandling av personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Period Pack, Org. nr 559200-1084.

Vid frågor, eventuella frågor, eller om du i annat fall vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på amanda@periodpack.se eller under adress Period Pack Sweden, Hindergårdsgatan 18 B, 703 81 Örebro.

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Varukorg
Translate »