Allmänna villkor vid köp (ver 2020:1)

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan kunden (”Kunden”) och Period Pack Sweden AB
org nr 559200-1084 (”Period Pack”) gäller följande allmänna villkor.
Med ”Kunden” avses den juridiska eller fysiska person som beställt Period Packs produkter.
Kunden och Period Pack anges i det följande som (”Parterna”) eller var för sig (”Part”).
1. Period Packs tjänster och produkter
1.1. Period Pack säljer dispensrar för tamponger (”Produkten”).
1.2. Beställning av Produkten sker via beställningsformulär på hemsidan eller via skriftligt
beställningsformulär. Vid beställning av Produkten skickas en beställningsbekräftelse ut
till Kunden. Beställningen är bindande så snart beställningsbekräftelsen avsänts.
2. Leverans
Leverans sker DDP - Delivered duty paid (Incoterms 2020), vilket innebär att Period
Pack står risken och bär samtliga kostnader till dess att godset levererats till den av
Säljaren anvisade leveransadressen.
3. Pris och betalning
3.1. Betalning ska ske senast femton (15) dagar efter utställande av faktura. Faktura kan
skickas via e-post eller som pappersfaktura i brevlådan.
3.2. Vid försenad betalning har Period Pack rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
1. Montering
3.3. Kund ansvarar för montering och nedmontering av Produkten.
3.4. Period Pack erbjuder montering av Produkten för en tillkommande kostnad.
3.5. Montering och nedmontering sker enligt medföljande bruksanvisning. Om Produkten ska
monteras upp på kakelbeklädd vägg ska montering och nedmontering ske av en
auktoriserad montör. Period Pack ansvarar inte för skador som kan uppstå på vägg, eller
annan monteringsyta, vid montering och nedmontering.
3.6. Kunden åtar sig att sätta upp Produkten på ett sätt så att Produkten inte skadas eller
förstörs vid montering eller nedmontering.
4. Garanti
Vid köp av Produkten lämnar Period Pack en garanti på 1 år.
5. Användning
Period Pack tar inte ansvar för skador eller sjukdomar som orsakats av felaktig
användning av Produkten. Period Pack kan inte garantera dispenserns fulla funktion om
inte de av Period Pack anvisade tampongerna används.
6. Reklamation och preskription
Kunden ska skriftligen reklamera Period Packs kontraktsbrott senast 30 dagar efter det att
kontraktsbrottet upptäckts eller borde upptäckts. Sker inte skriftlig reklamation i rätt tid

förlorar Kunden rätten att åberopa kontraktsbrottet. Reklamerar Kunden inte inom två år
från det att det att denne har tagit emot varan, förlorar Kunden rätten att åberopa felet.
7. Force majeure
Period Pack är inte ersättningsskyldig eller ansvarig på annat sätt om avtalad prestation
hindrats av en omständighet utanför Period Packs kontroll och som Period Pack inte
skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars
följder Period Pack inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.
8. Ansvar
8.1. Period Pack ansvarar inte för indirekta skador, såsom exempelvis utebliven vinst,
produktionsbortfall, leveransförsening eller annan ekonomisk följdförlust.
8.2. Period Packs skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om kontraktsbrottet inte orsakats
genom uppsåt eller grov oaktsamhet, begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1)
prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
8.3. Period Pack ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats av Period
Pack genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Skadeståndsbeloppet är begränsat till ett
belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
8.4. Period Pack ansvarar inte för sakskador eller personskador som orsakats av felaktig
användning av Produkten och dess tillbehör.
9. Behandling av personuppgifter
Period Pack behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Period Packs
integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa allmänna villkor och återfinns på
hemsidan www.periodpack.se.
10. Tvist
10.1. Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan
Period Pack och Kunden.
10.2. Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan Period Pack och Kunden ska avgöras av
svensk allmän domstol.

Allmänna villkor för uthyrning av dispensrar (ver 2020:1)

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan hyrestagaren (”Hyrestagaren”) och Period Pack Sweden AB org nr 559200-1084 (”Period Pack”) gäller följande allmänna villkor.

Med ”Hyrestagaren” avses den juridiska eller fysiska person som beställt Period Packs tjänster.
Hyrestagaren och Period Pack anges i det följande som (”Parterna”) eller var för sig (”Part”).
1. Period Packs tjänster och produkter
1.1 Period Pack hyr ut dispensrar för tamponger (”Hyresobjektet”) med påfyllning enligt ett
av kunden utvalt abonnemangspaket (”Abonnemanget”). Abonnemanget innebär att
Period Pack levererar tamponger till Hyrestagaren enligt utvalt abonnemangspaket.
1.2 Beställning av tjänsten sker via beställningsformulär på hemsidan eller via skriftligt
beställningsformulär. Vid beställning av tjänsten skickas en beställningsbekräftelse ut till
Hyrestagaren. Beställningen är bindande så snart beställningsbekräftelsen avsänts.
2. Leverans
Leverans sker DDP - Delivered duty paid (Incoterms 2020), vilket innebär att Period
Pack står risken och bär samtliga kostnader till dess att godset levererats till den av
Säljaren anvisade leveransadressen.
3. Pris och betalning
3.1. Betalning ska ske senast femton (15) dagar efter utställande av faktura. Faktura kan
skickas via e-post eller som pappersfaktura i brevlådan.
3.2. Abonnemanget betalas kvartalsvis.
3.3. Vid försenad betalning har Period Pack rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
4. Montering av Hyresobjektet
4.1. Hyrestagaren ansvarar för montering och nedmontering av Hyresobjektet.
4.2. Period Pack erbjuder montering av Hyresobjektet för en tillkommande kostnad.
4.3. Montering och nedmontering sker enligt medföljande bruksanvisning. Om Hyresobjektet
ska monteras upp på kakelbeklädd vägg ska montering och nedmontering ske av en
auktoriserad montör. Period Pack ansvarar inte för skador som kan uppstå på vägg, eller
annan monteringsyta, vid montering och nedmontering.
4.4. Hyrestagaren åtar sig att sätta upp Hyresobjektet på ett sätt så att Hyresobjektet inte
skadas eller förstörs vid montering eller nedmontering.
5. Garanti
Om Hyresobjektet skadas under abonnemangsperioden byter Period Pack ut denna utan
extra kostnad. Det trasiga Hyresobjektet ska returneras till Period Pack inom (15) femton
dagar från att Hyrestagaren fick kännedom om det trasiga Hyresobjektet. Period Pack åtar
sig att kostnadsfritt byta ut en (1) trasig dispenser per år.
6. Hyresobjektets skötsel, användande m.m.
6.1. Under hyresperioden ska Hyrestagaren väl vårda Hyresobjektet så att dess skick inte
försämras mer än vad som följer av normalt slitage.

6.2. Period Pack tar inte ansvar för skador eller sjukdomar som orsakats av felaktig
användning av Hyresobjektet. Period Pack kan inte garantera dispenserns fulla funktion
om inte Period Packs tamponger används.
6.3. Uthyraren ansvarar för att hålla Hyresobjektet försäkrat under hela Hyresperioden,
försäkringen ska även omfatta uthyrning.
7. Reklamation och preskription
Hyrestagaren ska skriftligen reklamera Period Packs kontraktsbrott senast 30 dagar efter
det att kontraktsbrottet upptäckts eller borde upptäckts. Sker inte skriftlig reklamation i
rätt tid förlorar Hyrestagaren rätten att åberopa kontraktsbrottet. Hyrestagarens rätt att
åberopa fel i Hyresobjektet upphör den dag avtalet upphör.
8. Force majeure
Period Pack är inte ersättningsskyldiga eller ansvariga på annat sätt om avtalad prestation
hindrats av en omständighet utanför Period Packs kontroll och som Period Pack inte
skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars
följder Period Pack inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.
9. Äganderätt
9.1. Hyresobjektet förblir Period Packs egendom under hela abonnemangstiden. Hyrestagaren
förvärvar inte på grund av avtalsförhållandet någon äganderätt till Hyresobjektet.
9.2. Hyrestagaren får inte själv eller genom annan pantsätta, sälja, upplåta rättigheter i, eller på
annat sätt avhända sig dispensern eller ändra, försöka ändra, eller förstöra detsamma.
Hyrestagaren får inte heller montera bort märke, skylt eller annan markering på
dispensern.
10. Ansvar
10.1. Period Pack ansvarar inte för indirekta skador, såsom exempelvis utebliven vinst,
produktionsbortfall, leveransförsening eller annan ekonomisk följdförlust.
10.2. Period Packs skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om kontraktsbrottet inte orsakats
genom uppsåt eller grov oaktsamhet, begränsat till ett belopp som motsvarar ett (1)
prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
10.3. Period Pack ansvarar endast för skador på Hyrestagaren egendom som orsakats av Period
Pack genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Skadeståndsbeloppet är begränsat till ett
belopp som motsvarar ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
10.4. Period Pack ansvarar inte för sakskador eller personskador som orsakats av felaktig
användning av Produkten och dess tillbehör.
11. Avtalstid, förlängning och uppsägning av Abonnemanget
11.1. Abonnemanget löper från det att Hyresobjektet levererats till Hyrestagaren till och med
det datum som infaller sex (6) månader efter den faktiska leveransdagen. Abonnemanget
ska sägas upp skriftligen, sker ej skriftlig uppsägning senast en månad före
abonnemangstidens slut förlängs Abonnemanget automatiskt tre (3) månader, varje gång
på oförändrade villkor.
11.2. Hyrestagaren kan närsomhelst uppgradera eller nedgradera Abonnemanget. En sådan
begäran sker skriftligen till Period Pack.
11.3. Vid Abonnemangets upphörande ska Hyrestagaren återlämna Hyresobjektet senast
fjorton (14) dagar efter avtalets upphörande. Om Hyrestagaren inte återlämnar

Hyresobjektet inom denna tidsperiod kommer Period Pack att fakturera Hyrestagaren
motsvarande vad det skulle kosta Hyrestagaren att köpa det antal dispensrar som förhyrts.
12. Förtida upphörande
Period Pack har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande
a) Om Hyrestagaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och
ej vidtar full rättelse inom fem (5) dagar efter skriftligt påpekande från Period Pack.
b) Om Hyrestagaren försätts i konkurs eller i annat fall kan antas ha kommit på
obestånd.

13. Behandling av personuppgifter
Period Pack behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Period Packs
integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa allmänna villkor och återfinns på
hemsidan www.periodpack.se.
14. Tvist
14.1. Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan
Period Pack och Hyrestagaren.
14.2. Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan Period Pack och Hyrestagaren ska avgöras
av svensk allmän domstol.